Comité

Président
Alex
Donnersbach
Vice-Président
Ricky
Goslings-Kanters
François
Sauber
Secrétaire
Edmée
Schmit-Streff
Secrétaire adjoint
Marie-Rose
Hennes-Schauls
Trésorier
Romain
Breuer
Membre
Christian
Bour
Simone
Breuer-Brandenburger
Joris
Buyse
Clode
Carbon-Frisch
Marie-Anne
Eiden-Renckens
Lyn
Feidt
Michel
Feidt
Noëlle
Feidt-Petry
Antonia
Freiin Von Ketelhodt
Gerd
Fritzsch
Mariette
Grun-Hanquet
Laurent
Hennes
Philippe
Hennes
Robert
Hilger
Pierre
Kolber
Marie-Anne
Leyder-Herschbach
Agnès
Mosar-Peffer
Manu
Sauber
Marcel
Sauber
Elisabeth
Sauber-Hein
Nathalie
Tondt
Joke
Van Der Schilden
Georges
Weyer